Video trailer

Screenshots

Ni no Kuni II: Small Screens Ni no Kuni II: Small Screens Ni no Kuni II: Small Screens Ni no Kuni II: Small Screens Ni no Kuni II: Small Screens Ni no Kuni II: Small Screens